ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30-V-1965

49 χρόνια πρίν… 30-V-1965

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και ΑΝΔΡΕΑΣ: Η διαμάχη των εν τη Κυβερνήσει φατριών προσέλαβε χθες νέαν έντασιν. Το πρωινόν δημοσιογραφικόν όργανον του υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη [εφημερίς «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα], ο οποίος υπεχρεώθη -όπως και ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Στέφανος Στεφανόπουλος- να δεχθή την επάνοδον του υιού του κ. πρωθυπουργού εις την Κυβέρνησιν, εξαπέλυσε βιαίαν επίθεσιν, εις υβριστικόν τόνον, εναντίον του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μετ’ ολίγας ώρας ωρκίζετο ως υπουργός – αναπληρωτής του Συντονισμού. Παρά ταύτα, πανηγυρικός τόνος εδόθη εις την εκ μέρους του κ. Ανδρέα Παπανδρέου ανάληψιν των καθηκόντων του. Ο κ. Στεφανόπουλος απουσίαζεν επιδεικτικώς, αλλά παρίστατο το 1/3 των μελών της Κυβερνήσεως, βουλευταί, ανώτατοι αξιωματικοί και πλήθος κρατικών λειτουργών, με αποτέλεσμα να προκληθούν ειρωνικά σχόλια περί «οπερετικής καταστάσεως». Ο υπουργός – αναπληρωτής προέβη κατόπιν εις δηλώσεις, διά των οποίων επεχείρησε να ενισχύση την εντύπωσιν ότι αναλαμβάνει και πάλιν την κατεύθυνσιν της οικονομικής πολιτικής -με γραμμήν αντίθετον από την διακηρυχθείσαν υπό των κ.κ. Στεφανοπούλου και Μητσοτάκη- ενώ την εσπέραν διεψεύδοντο αι πληροφορίαι του οργάνου του κ. Μητσοτάκη περί μειώσεως των αρμοδιοτήτων του κ. Ανδρέα Παπανδρέου.

ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Κ.: Ο αγών μεταξύ των κ.κ. Μητσοτάκη και Α. Παπανδρέου αναμένεται ότι θα συνεχισθή σκληρός, με επιδίωξιν του κερδίσαντος τον «πρώτον γύρον», αλλά με σοβαράς απωλείας, πρωθυπουργού [Γεωργίου Παπανδρέου] όπως ο υπουργός Οικονομικών υποταγή εις τον υιόν του ή υποβάλη παραίτησιν. Η ομάς του κ. Μητσοτάκη, από της πλευράς της, επεξέτεινε τας βολιδοσκοπήσεις της, και εκτός της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διά την δημιουργίαν ισχυρού αντιπαπανδρεϊκού μετώπου.