ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30-V-1965

49 χρόνια πρίν… 30-V-1965

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΥΝ: Εις τον παρισινόν «Κόσμον» [Le Monde] δημοσιεύεται κριτική διά την παράστασιν των «Περσών» εις το Θέατρον των Εθνών, υπογραφομένη από τον κριτικόν της εφημερίδος κ. Πουαρό – Ντελπέκ [Bertrand Poirot-Delpech]. Ο Γάλλος κριτικός θεωρεί ότι η τραγωδία εδόθη εις ύφος «ακαδημαϊκού βερισμού» (νατουραλισμού) του παρελθόντος αιώνος και διά του τρόπου τούτου υπελείφθη του τραγικού μεγαλείου του αισχυλικού οραματισμού. «Διά μίαν ακόμη φοράν -καταλήγει ο κριτικός- το Φεστιβάλ των Εθνών μας προσφέρει ένα τοπικού ενδιαφέροντος αξιοπερίεργον αντί μιας διεθνούς επιτυχίας». Ο όλος τόνος της κριτικής είναι υποτιμητικός της καλλιτεχνικής προσπαθείας του «Θεάτρου Τέχνης» [του Καρόλου Κουν]. Εξ άλλου, αι εφημερίδες «Ωρόρ», «Ουμανιτέ» και «Φιγκαρώ» αφιερώνουν ευρυτάτας και εν μέρει λίαν επιφυλακτικάς κριτικάς διά τον τρόπον ερμηνείας των «Περσών». [Σημ. «Φ»: Ο Poirot-Delpech δεν ήταν και από τους καλύτερους των κριτικών θεάτρου, όπως π.χ. o Robert Kemp -προκάτοχός του στη Monde- «που είχε ρουφήξει το μέλι της αρχαίας Ελλάδος από γεννησιμιού του».]

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ: Λένινγκραντ, 29.- Αι δημοσιευθείσαι ενταύθα ελληνικαί επιγραφαί του κράτους του Βοσπόρου της Αζοφικής υπό την διεύθυνσιν του ακαδημαϊκού Βασίλι Στρούβε, περιλαμβάνουν άνω των 1.300 αρχαιοελληνικών κειμένων. Πρόκειται περί της μεγαλυτέρας συλλογής όλων των μνημείων, που ευρέθησαν κατά τας ανασκαφάς των πόλεων του αρχαίου ελληνικού κράτους, που περιελάμβανεν το ανατολικόν τμήμα της Κριμαίας και την χερσόνησον Ταμάν. Αι επιγραφαί αυταί, που είναι χαραγμέναι επί λίθου και μαρμάρου αναφέρονται εις 9 αιώνας (από τον 5ον π.Χ. μέχρι τον 4ον μ.Χ.). Τα κείμενα αναφέρονται εις πρόσωπα και γεγονότα, είναι ποιήματα, επικήδειοι επιγραφαί [κ.ά.].