ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5-VIII-1965

05s2filistor

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΙΣ ΝΟΒΑ: Την 2αν πρωινήν, τερματισθείσης της συζητήσεως επί του πολιτικού θέματος, ήρχισεν η ψηφοφορία δι’ ονομαστικής κλήσεως. Εψήφισαν υπέρ της Κυβερνήσεως Νόβα (φωτογραφία) 131 βουλευταί, εκ των οποίων 99 της ΕΡΕ, 24 της Ενώσεως Κέντρου και 8 του κόμματος των Προοδευτικών – ψήφος ανοχής. Κατά της κυβερνήσεως εψήφισαν 167 βουλευταί, εκ των οποίων 145 της Ενώσεως Κέντρου και 22 της ΕΔΑ. Συνεπώς, η Κυβέρνησις δεν έλαβεν ψήφον εμπιστοσύνης και υποβάλλει σήμερον την πρωίαν και τυπικώς την παραίτησίν της προς τον Βασιλέα.

ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟΝ: Πανδαιμόνιον εδημιουργήθη εις την αίθουσαν της Βουλής κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας. Ενώ ο αρχηγός της Ε.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου εισήλθεν εις την αίθουσαν της Βουλής  διά να ψηφίση, πολλοί βουλευταί της Ε.Κ. και της ΕΔΑ ήρχισαν να χειρικροτούν, να ζητωκραυγάζουν και να δημιουργούν ασυνήθη θόρυβον παρεμποδίζοντα την ψηφοφορίαν. Ο κ. Παπανδρέου, ψηφίσας, απεχώρησεν αμέσως της αιθούσης, αλλά λόγω των συνεχιζομένων  ασχημιών, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος ανήλθεν εις το βήμα διά να διαμαρτυρηθή εντονώτατα εναντίον του φαινομένου, όπερ καταλύει πάσαν έννοιαν στοιχειώδους σεβασμού προς το Κοινοβούλιον. Ο δαιμονιώδης θόρυβος, αι ύβρεις και αι απειλαί συνεχίσθησαν. Ο κ. Κανελλόπουλος ανεφώνησε: Ζήτω ο Βασιλεύς και η Δημοκρατία! Κάτω το θέατρον και η απάτη! Η ψηφοφορία διεκόπη επ’ ολίγα λεπτά.

ΑΛΕΞΙΑ: Με την κρίσιν, που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας η… «Δημοκρατία που ενίκησε» της οικογενείας Παπανδρέου, ελησμονήθη τελείως από τον Τύπον και τους δημοσιογράφους η Διάδοχος Αλεξία… Κανείς δεν μας πληροφορεί κατά τας ημέρας αυτάς πώς μεγαλώνει η χαριτωμένη πριγκιποπούλα…