ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8.VIII.1965

ΑΒΟΥΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Η αναποφασιστικότης την οποίαν εξηκολούθει να επιδεικνύη και χθες ο κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, διστάζων να έλθη εις ανοικτήν ρήξιν με τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου, ανέβαλε την λύσιν της κυβερνητικής κρίσεως. Με την ακρόασιν την πρωίαν χθες των κ.κ. Παναγιώτη Πιπινέλη και Κωνσταντίνου Ροδοπούλου συνεπληρώθη ο κύκλος των βασιλικών διαβουλεύσεων μετά των εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου. Κατά την χθεσινήν ημέραν δεν εξεδηλώθησαν αι αποφάσεις του Βασιλέως Κωνσταντίνου και ουδεμία υπήρχε πρόβλεψις εάν θα εκδηλωθούν σήμερον ή αύριον. Τούτο διότι η επικρατούσα σύγχυσις εις τας τάξεις της Ενώσεως Κέντρου, αι διασταυρούμεναι φιλοδοξίαι, η εμμονή του κ. Γεωργίου Παπανδρέου όπως η εντολή δοθή εις τον ίδιον, άλλως η χώρα οδηγηθή αμέσως εις εκλογάς, η αβουλία του κ. Στεφανοπούλου πιεζομένου εξ όλων των πλευρών και ουδεμίαν λαμβάνοντος απόφασιν, δεν επιτρέπουν πρόβλεψιν ούτε ως προς την προσωπικότητα ούτε ως προς την ημέραν κατά την οποίαν θα ανατεθή η εντολή σχηματισμού Κυβερνήσεως.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΣ: Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεζητήθη διά μακρών πρότασις του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου [Β΄] όπως σήμερον αναπεμφθούν προσευχαί εις τους ναούς και διατυπωθούν παραινέσεις προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, υπέρ της πολιτικής ειρηνεύσεως. Η Ιεραρχία δεν ενέκρινε τελικώς την πρότασιν, φρονούσα ότι δεν είναι σκόπιμον να γίνη τούτο επί του παρόντος. Ωρισμένοι μητροπολίται υπεστήριξαν ότι η Εκκλησία ουδόλως πρέπει να αναμιχθή εις την πολιτικήν.

ΜΠΙΕΝΝΑΛΕ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ: 160 έργα γλυπτικής διακεκριμένων ξένων καλλιτεχνών μεταφέρονται δι’ αυτοκινήτων από το Παρίσι, προκειμένου να εκτεθούν κατά την διεθνή Μπιεννάλε Γλυπτικής, που οργανούται εις τας Αθήνας υπό του ΕΟΤ.

ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ: Ο θίασος Μ. Κατράκη τερματίζει σήμερον τας παραστάσεις του έργου «Το κορίτσι με το κορδελλάκι» εις το θέατρον του Πεδίου Αρεως.