ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 21.VIII.1965

21s2filistor

ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Με προδιαγεγραμμένον σχέδιον οι κομμουνισταί εξαπέλυσαν χθες την νύκτα τας πλέον μαχητικάς ομάδας των. Οι «Λαμπράκηδες» –επί εξάωρο– ανήγειραν οδοφράγματα, ελεηλάτησαν καταστήματα και επυρπόλησαν αυτοκίνητα. Περί τους 100 οι τραυματίαι αστυνομικοί και διαδηλωταί. Λίθοι, ρόπαλα και σίδηρος εναντίον των αστυνομικών. […] Ο πρωθυπουργός κ. Ηλίας Τσιριμώκος διέταξε την άμεσον σύλληψιν των οργανωσάντων την συγκέντρωσιν διότι ούτοι είχον υποσχεθή ότι ουδέν επεισόδιον θα εγίνετο. [Σημ. «Φ»: Τότε διετυπώθη η εκτίμησις ότι οι ακρέες εκδηλώσεις ήσαν έργον προβοκατόρων. Μετά από έτη έγινε γνωστόν ότι στρατηγοί εισηγήθηκαν την κήρυξη στρατιωτικού νόμου εκείνη την νύκτα καθώς μάλιστα ήδη από το πρώτον δεκαήμερον του Αυγούστου είχον μετακινηθεί στρατιωτικαί μονάδες προς την Αττικήν.]

Ο ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η νέα υπό τον κ. Ηλίαν Τσιριμώκον 15μελής Κυβέρνησις της Ενώσεως Κέντρου ωρκίσθη χθες την 12.30 μ.μ. ενώπιον του Βασιλέως [Κωνσταντίνου] και παρουσία του τέως πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Αθανασιάδη – Νόβα υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εις την Λάρισαν ομάς 200 περίπου «Λαμπράκηδων» με επί κεφαλής τους βουλετυτάς της ΕΔΑ κ.κ. Α. Σακελλάρην και Μ. Θεοδωράκην επραγματοποίησαν προκλητικήν πορείαν διά του κέντρου της πόλεως κραυγάζοντες κομμουνιστικά και αντιβασιλικά συνθήματα.

«ΠΕΡΣΑΙ – ΚΟΥΝ: Η τραγωδία «Πέρσαι» του Αισχύλου αναβιβάζεται σήμερον εις το Ηρώδειον (Φεστιβάλ Αθηνών) από τον θίασον του «Θεάτρου Τέχνης».