ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 1-ΙΙΙ-1967

49 χρόνια πρίν… 1-ΙΙΙ-1967

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Νέα Υόρκη, 28.- Επραγματοποιήθη σήμερον την μεσημβρίαν το προαναγγελθέν επίσημον πρόγευμα το οποίον ο γενικός πρόξενος κ. Γκάβας παρέθεσεν εις το προξενικόν μέγαρον προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. Παρεκάθησαν οι πρόξενοι κ.κ. Ηλιόπουλος και Γ. Σιώρης, ο εμπορικός ακόλουθος κ. Στραβόλαιμος, ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ κ. Κίμων Δούκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας [Ελληνικών] Σωματείων κ. Λαντζούνης μετά των μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλοι. Ο κ. Καραμανλής εις ουδεμίαν απολύτως δήλωσιν προέβη πολιτικού ή άλλου περιεχομένου, παρεκάλεσεν δε αρχήθεν τους συνδαιτυμόνας όπως αποφύγουν πάσαν πολιτικήν συζήτησιν.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΝΔΡΕΪΚΩΝ! Η Εθνική Ριζοσπαστική Ενωσις υπήρξε μέγα παρελθόν. Και θα γίνη μέγα μέλλον, υπεγράμμισε χθες ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, κηρύσσων την έναρξιν του εν όψει των εκλογών πολιτικού αγώνος της ΕΡΕ εις ενθουσιώδη συγκέντρωσιν χιλιάδων νέων, που επλήρωσαν το θέατρον «Κεντρικόν» και την προ αυτού πλατείαν. […] Ο αρχηγός της ΕΡΕ ανεφέρθη εις τα βαθύτερα αίτια της κρίσεως, η οποία συνδέεται με την καθυστερημένην αναπροσαρμογήν της χώρας, διά να καταγγείλη τους αντιπάλους του μεγάλου εθνικού κόμματος ότι εμίσησαν την πρόοδον της 8ετίας και κατέστησαν οι υπονομευταί αυτής. Η Ενωσις Κέντρου, ετόνισεν, επρωτοστάτησεν εις το έργον της οπισθοδρομήσεως. Εχει περιαχθή εις φαύλον κύκλον, από τον οποίον θα την υποχρεώση να εξέλθη ο ελληνικός λαός. Θα ηττηθή εις τας εκλογάς και θα διασπασθή και πάλιν μετά τας εκλογάς. Ο κ. Κανελλόπουλος εχαρακτήρισε τους «νεοανενδότους» [εννοεί ανδρεϊκούς] της Ε.Κ. μοντέρνους βιομηχάνους του μίσους, οι οποίοι ακολουθούν μεθόδους χιτλερικής προπαγάνδας διά την δημιουργίαν μαζικών ψυχώσεων.

ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ: Η ΕΡΕ, εξήγγειλεν ο κ. Κανελλόπουλος, θα σχηματίση ολιγομελή Κυβέρνησιν υψηλής στάθμης. Και θα επιδιώξη ομαλήν μετακίνησιν των εισοδημάτων από τους ολίγους εις τους πολλούς και από τας πόλεις εις την ύπαιθρον, ενίσχυσιν των μικροαστικών επαγγελμάτων, βαθμιαίαν σημαντικήν αύξησιν των αγροτικών συντάξεων, εκσυγχρονισμόν της διοικήσεως και ηθικήν συμφιλίωσιν των γενεών.