ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 2-ΙΙΙ-1967

49 χρόνια πρίν… 2-ΙΙΙ-1967

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Η περισσότερον δραματική υπήρξεν ίσως η χθεσινή 89η ημέρα των συνεδριάσεων του Στρατοδικείου από της ενάρξεως της δίκης του ΑΣΠΙΔΑ. Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεσις του επιτίμου αρχηγού του ΓΕΣ αντιστρατήγου κ. Ιωάννου Γεννηματά, ο οποίος, αφού εξιστόρησε τας συνθήκας υπό τας οποίας η τότε ηγεσία του Στρατού έλαβε γνώσιν της συνωμοσίας του ΑΣΠΙΔΑ, κατηγόρησε τους ενεχομένους (sic) εις αυτήν ως εχθρούς του έθνους και εχαρακτήρισε την πράξιν των ως εσχάτην προδοσίαν. «Ο ΑΣΠΙΔΑ –ετόνισεν– ο οποίος εκυοφορήθη και εξετράφη εις την παγιδεύσασαν το έθνος ΚΥΠ, υπήρξεν ατιμώτερος και του κομμουνισμού και είχεν επιδιώξεις αντικαθεστωτικάς και ολοκληρωτικάς.» Εν συνεχεία εμέμφθη του νυν αρχηγού ΓΕΕΘΑ [!] αντιστρατήγου Τσολάκα ως επίσης και άλλων τινών ανωτάτων αξιωματικών διά σοβαρωτάτας παραλείψεις εις κρίσιμα επεισόδια εθνικής φύσεως (κατάληψις νησίδος και δολιοφθοραί Εβρου, κομμουνιστικά έκτροπα Λήμνου κ.λπ.). Απεκάλυψεν επίσης ότι οι στρατηγοί Τσολάκας και Λουκάκης εξεδήλωσαν μετά την 15ην Ιουλίου 1965 ενδοιασμούς εάν θα έπρεπε αι ένοπλοι δυνάμεις να πειθαρχήσουν εις την τότε νόμιμον Κυβέρνησιν [Νόβα].

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ: Ο κ. Α. Παπανδρέου δεν περιωρίσθη χθες εις το να επαναλάβη, εις προσεκτικώτερον τόνον, τας γνωστάς του απόψεις επί των ελληνικών πολιτικών πραγμάτων, ομιλών την μεσημβρίαν εις πρόγευμα των ξένων ανταποκριτών. Αλλ’ αφιέρωσε σημαντικόν μέρος της ομιλίας του εις οξείας επικρίσεις κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, την οποίαν εχαρακτήρισεν ψυχροπολεμικήν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν [ότε μόλις προ της ομιλίας διενεμήθη το κείμενόν της], εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, οι παριστάμενοι Αμερικανοί διπλωματικοί υπάλληλοι κ.κ. Ρίτσαρντ Χέλγκερσον (εντεταλμένος επί των πληροφοριών) και Τζων Νταίη (δεύτερος γραμματεύς της αμερικανικής πρεσβείας).

ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΝΤ: Ο υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Ν. Καρμίρης προήδρευσε συσκέψεως εις την οποίαν μετέσχε και ο διευθυντής της εν Αθήναις Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών κ. Χ. Ρόμπινσον. Θέμα της συσκέψεως ταύτης απετέλεσεν η δι’ ελληνοαμερικανικής συνεργασίας συνέχισις των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών. Διά την πρώτην περίοδον των ανασκαφών αυτών, το Ιδρυμα Φορντ προσέφερεν ένα εκατομμύριον δολλάρια, υπό τον όρον αντιστοίχου οικονομικής συμβολής του ελληνικού κράτους, συγκειμένης κυρίως εις την απαλλοτρίωσιν των κατεδαφισθησομένων ακινήτων.