ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 7.ΙII.1967

Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ: Βαίνομεν ασφαλώς προς τας εκλογάς, υπεγράμμισε χθες ο αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ομιλών την εσπέραν προς ογκώδη και ενθουσιώδη συγκέντρωσιν γυναικών –οργανωθείσαν, διά πρώτην φοράν- εις το θέατρον «Κεντρικόν». Αι εκλογαί θα γίνουν ανέφερε, και μάλιστα εντός του χρόνου, που έχει καθορισθή. […] Δεν απέκλεισεν […] την πιθανότητα όπως μέχρι των εκλογών μεσολαβήση και Δευτέρα φάσις – εάν πέση η Κυβέρνησις, είτε εξ υπαιτιότητος αυτής, ή της κατ’ ανάγκην διπροσώπου –διά να αποφύγη προεκλογικώς την διάλυσίν της– Ενώσεως Κέντρου. Ανέφερε, μάλιστα, ότι συνταγματικόν δικαίωμα του Ρυθμιστού του πολιτεύματος είναι να διαλύη την Βουλήν, που δεν θέλει να διαλυθή, προκηρύσσων εκλογάς, με την ευθύνην Κυβερνήσεως μειοψηφίας ή και, καταχρηστικώς, ενός υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΥΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΩΝ: Κατά πληροφορίας ληφθείσας εκ Παρισίων, εις την εκεί κατοικίαν του ιδρυτού της ΕΡΕ κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, συνεκροτήθη χθες την εσπέραν σύσκεψις, κατά την οποίαν εξητάσθη η εν Ελλάδι πολιτική κατάστασις. Της συσκέψεως μετάσχον οι κ.κ. Ε. Αβέρωφ, Κ. Ροδόπουλος, Κ. Τσάτσος και Α. Καραμανλής. Εικάζεται ότι εξητάσθη η περίπτωσις αναθεωρήσεως της αποφάσεως του ιδρυτού της ΕΡΕ περί αποχής του από την πολιτικήν. Αι σχετικαί ενδείξεις φαίνεται ότι παραμένουν αρνητικαί, τουλάχιστον όσον αφορά τας προσεχείς εκλογάς. […] Ο κ. Καραμανλής μετά της συζύγου του μετέβησαν εκ Νέας Υόρκης εις Παρισίους το Σάββατον (4 Μαρτίου 1967). [Σημ. «Φ»: Στη Νέα Υόρκη, ο Καραμανλής είχε, στις 3 Μαρτίου, την περίφημη συνάντηση με τον Λάουρις Νόρσταντ.]

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ:  (Από πρωτοσέλιδο σχόλιο της «Κ».) Καταγγέλλει το Καστρί: «Η Χούντα επιβουλεύεται. Ο Βασιλεύς διαβουλεύεται». Και εξηγεί ότι η Χούντα ετοιμάζει… δικτατορίαν. Ο δε Βασιλεύς εξετάζει τας… εισηγήσεις της! Διερωτώμεθα λοιπόν και ημείς: Αφού υπάρχει «Χούντα, δεν ημπορεί να αποτελήται από φαντάσματα. Αυτοί που την καταγγέλλουν γνωρίζουν τα πρόσωπα, τα οποία την αποτελούν. Διατί δεν τους καλεί ο κ. Εισαγγελεύς να τα κατονομάσουν; [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο για την Χούντα των στρατηγών του Βασιλέως, που τους υπερκέρασε ο συνταγματάρχης Παπαδόπουλος…]

ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ «ΑΣΠΙΔΑ»: Με δριμείας επιθέσεις και αποκαλυπτικάς ομολογίας εις βάρος του τέως υπουργού Συντονισμού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήρχισεν απολογούμενος ο κατηγορούμενος εις την συνωμοσία του «ΑΣΠΙΔΑ» ίλαρχος Παντελής Κολίγρης.