ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4-ΙII-1967

49 χρόνια πρίν… 4-ΙII-1967

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ: Το κείμενον της επιστολής του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία κατετέθη εις το Στρατοδικείον κατά την έναρξιν της πρωινής συνεδριάσεως υπό του εκ των συνηγόρων της υπερασπίσεως κ. Σταύρου Κανελλοπούλου, έχει ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε, Οταν, την 8ην Ιουλίου 1965, εις την πρώτην προς εμέ βασιλικήν επιστολήν, ανέγνωσα ότι “εκ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία υπάγεται προσωπικώς εις εμέ και διοικείται υπό προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης μου, εξεπορεύθη επαναστατική συνωμοτική οργάνωσις εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, μοναδικόν σκοπόν έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος της Χώρας και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής μορφής”, εσχημάτισα την πεποίθησιν ότι σκοτειναί δυνάμεις είχον χαλκεύση την σκευωρίαν προς εξαναγκασμόν εις παραίτησιν του λαοπροβλήτου κυβερνήτου της Χώρας. Και η πορεία των γεγονότων με εδικαίωσε πλήρως. Εις μάτην απέβη η ατέρμων ανάκρισις Λαγάνη. Και η χρησιμοποίησις ψευδομαρτύρων εκ του υποκόσμου, τους οποίους δεν ετόλμησεν η κατηγορούσα αρχή να εμφανίση εις το ακροατήριον. Και το απερίγραπτον βούλευμά του. Το ίδιον συνέβη και με το Στρατοδικείον σας: Με την απροκάλυπτον συμπαράστασιν και προστασίαν ψευδομαρτύρων της κατηγορίας. Και τελικώς, με την καταπληκτικήν απόφασιν να κλεισθούν αι θύραι και να απαγορευθή η δημοσίευσις των πρακτικών της δίκης. Τοιουτοτρόπως, δεν έχει απλώς εμπεδοθή η ιδική μου αρχική πεποίθησις. Εχει σχηματισθή κοινή συνείδησις ότι πρόκειται περί σκευωρίας. Και ότι εις την υπόθεσιν αυτήν δεν λειτουργεί ανεξάρτητος Δικαιοσύνη. Λειτουργεί διατεταγμένη Δικαιοσύνη. Διά να μη προσδώσω και εγώ, με την παρουσίαν μου, νομιμοφάνειαν εις την απόφασιν, αρνούμαι να προσέλθω. Μετά τιμής Γεώργιος Παπανδρέου». [Σημ. «Φ»: Για τις επιστολές βασιλέως προς πρωθυπουργόν, ο Κωνσταντίνος, το 2006, παρεδέχθη ότι: «Δεν έπρεπε ποτέ να είχα απευθύνει στον πρωθυπουργό εκείνες τις επιστολές». Προσθέτως δε, ο Κωνσταντίνος απεκάλυψε ότι, εκτός του Χοϊδά, στη σύνταξή τους είχε συμβάλει και ο εκδότης της εφημερίδας «Ελευθερία» των Αθηνών, Πάνος Κόκκας. Η αναφορά του Γεωργίου Παπανδρέου σε ψευδομάρτυρες της υποθέσεως ΑΣΠΙΔΑ «εκ του υποκόσμου» υπονοεί τον διαβόητο τότε μαστρωπό Λαλάκη, ιδιοκτήτη μπαρ-πορνείου στην οδό Πανεπιστημίου, δεξιά της σκάλας εισόδου του «Θεάτρου Αθηνών»].