ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7/8-ΙΙΙ-1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ι: Κατά πληροφορίας ληφθείσας εκ Παρισίων, εις την εκεί κατοικίαν του ιδρυτού της ΕΡΕ κ. Κων. Καραμανλή συνεκροτήθη χθες την εσπέραν [6 Μαρτίου 1967] σύσκεψις, κατά την οποίαν εξητάσθη η εν Ελλάδι πολιτική κατάστασις. Της συσκέψεως μετάσχον οι κ.κ. Ε. Αβέρωφ, Κ. Ροδόπουλος, Κ. Τσάτσος και Α. Καραμανλής. Εικάζεται ότι κατά την σύσκεψιν εξητάσθη η περίπτωσις αναθεωρήσεως της αποφάσεως του ιδρυτού της ΕΡΕ περί αποχής του από την πολιτικήν. Αι σχετικαί ενδείξεις φαίνεται ότι παραμένουν αρνητικαί, τουλάχιστον όσον αφορά τας προσεχείς εκλογάς. [Σημ. «Φ»: Ο Καραμανλής είχε επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη όπου έγινε η περίφημη συνάντηση με τον Λόρις Νόρσταντ.]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΙ: Παρίσιοι, 7.- […] Φίλοι του ιδρυτού της ΕΡΕ λέγουν ότι ο κ. Καραμανλής δεν πρόκειται να κωφεύση εις ένα ενδεχόμενον προσκλητήριον του ελληνικού λαού, ίνα προσφέρη εκ νέου τας υπηρεσίας του εις την χώραν, όπως ακριβώς εγένετο το 1923 με τον Ελευθέριον Βενιζέλον.

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ: Πεκίνον, 7.- Ομάδες νέων ήρχισαν ενταύθα το ηράκλειον έργον του καθαρισμού των τοίχων, τηλεγραφικών στύλων, υαλοπινάκων, προθηκών, δένδρων κ.λπ., εις τας οδούς του Πεκίνου, από τα αλλεπάλληλα στρώματα των εκατομμυρίων τοιχοκολλημένων προκηρύξεων, εφημερίδων κ.λπ., που είχον συσσωρευθή κατά το οκτάμηνον «της μεγάλης προλεταριακής μορφωτικής επαναστάσεως».

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ:  (Τα νέα βιβλία.) Λέον Τρότσκι: «Λογοτεχνία και Επανάσταση». Μετάφρασις – Σημειώσεις – Επιμέλεια Λ. Μιχαήλ. Απόδοσις στίχων Κ. Δελάρου. Πρόλογος Μ. Λαμπρίδη. Σχ. 8ον. Σελ. 268. Εκδόσεις «Προμηθέας». Αθήναι 1966.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ: Η Δημοτική Συμφωνική Πειραιώς δίδει σήμερον [8 Μαρτίου 1967] την 15ην εφετεινήν συναυλίαν της, υπό την διεύθυνσιν του κ. Μενελάου Παλλαντίου και θα παρουσιάση τον «Ορφέα» του Γκλουκ, εις την εκτέλεσιν του οποίου θα μετάσχουν ως σολίστ αι καλλιτέχνιδες Κική Μορφωνιού, Μαρία Κερεστεντζή και Αντζη Αλεξανδροπούλου. Η συναυλία θα δοθή εις το Δημοτικόν Θέατρον της γείτονος.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΓΚΕΛΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ο θίασος Γιώργου Κωνσταντίνου – Γκέλλυς Μαυροπούλου ήρχισε δοκιμάς εις την κωμωδίαν «Μία σου και μία μου» των Αλέκου Σακελλαρίου και Χρήστου Γιαννακοπούλου. Την οποίαν θα παρουσιάση εντός του Μαρτίου εις το «Θέατρον Μπουρνέλλη» της οδού Πατησίων.