ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 10-ΙΙΙ-1967

49 χρόνια πρίν… 10-ΙΙΙ-1967

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΟ: Πεκίνον, 9.- Συμφώνως προς τας κινεζικάς επαρχιακάς εφημερίδας, τα τελευταία υπολείμματα των αντιπάλων του Μάο Τσε Τουγκ συνθηκολογούν ήδη εις ολόκληρον την Κίναν. Πολλαί αντεπαναστατικαί δυνάμεις διελύθησαν ήδη και οι ηγέται των συνελήφθησαν. Επιτυχίαι επίσης αναφέρονται διά τους μαοϊκούς εκ των επαρχιών Κιρίν, Σετσουάν, Κουατούγκ, Κιαγκσί, Κουεϊτσόου, Χουνάν και Γιουενάν. Αντιθέτως πρός τινας προβλέψεις, δεν εσημειώθη διάσπασις εις τον κινεζικόν στρατόν και ήδη ο κίνδυνος αιφνιδίου πολέμου εις την αχανή χώραν παρήλθεν οριστικώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΝ:  (Από άρθρον του Bruno Iberico στην ιταλική επιθεώρηση «Politica Estera», τεύχος Φεβρουαρίου 1967.) « […] Εις το πρόσωπον του Βασιλέως Κωνσταντίνου συναντώνται αι αρεταί της νεότητος, της ευφυΐας, της ουμανιστικής και τεχνικής μορφώσεως και εθνικόν πνεύμα υψίστης εντάσεως».

ΒΟΜΒΑΙ: Συνεχίσθησαν καθ’ όλην την ημέραν χθες, άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος, αι ανακρίσεις και έρευναι προς διαπίστωσιν του τύπου των εκραγέντων εις τας οδούς Σταδίου και Μετσόβου εκρηκτικών κατασκευασμάτων και την σύλληψιν του αγνώστου δράστου και των δραστών. […] Ζωηρά ανησυχία, εξ άλλου, εξέφράζετο χθες από μέρους της κοινής γνώμης μετά την σημειωθείσαν προχθές την νύκτα δευτέραν έκρηξιν εις την οδόν Μετσόβου, διότι η αρχική εντύπωσις, μετά την πρώτην έκρηξιν, ότι επρόκειτο περί ενεργείας αρρωστημένου εγκεφάλου, υπεχώρησε, προ της ενισχυθείσης, μετά την δευτέραν έκρηξιν, υποψίας, ότι πιθανόν να επρόκειτο περί ενεργειών τρομοκρατικών εξτρεμιστικών στοιχείων, αποσκοπούντων εις την δημιουργίαν κλίματος φοβίας μεταξύ των πολιτών, δι’ αγνώστους λόγους.

ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣ: Ουδείς εκ των τριών υποψηφίων εξελέγη κατά την χθεσινήν ψηφοφορίαν της ολομελείας της Ακαδημίας Αθηνών προς πλήρωσιν μιας εκ των κενών εδρών της Τάξεως Γραμμάτων. Υποψήφιοι ήσαν οι κ.κ. Τάκης Παπατσώνης και Πέτρος Χάρης, οι οποίοι κατά τον τρίτον γύρον έλαβον ανά 13 ψήφους έκαστος, ερρίφθησαν δε και δύο λευκά. Ο τρίτος εκ των υποψηφίων κ. Ιωάννης Κουτσοχέρας, εις τον αναφερόμενον τελευταίον γύρον, δεν έλαβε καμμίαν ψήφον.