ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11-ΙII-1967

ΤΡΙΤΗ ΒΟΜΒΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Περί την 11ην νυκτερινήν, έκρηξις μάλλον ισχυρά ηκούσθη εις την περιοχήν του Μεταξουργείου. Περίοικοι ετηλεφώνησαν εις την Αμεσον Δράσιν ότι βόμβα εξερράγη εντός οικοπέδου επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 62.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ: Ουδέν αποτέλεσμα είχον και χθες αι συνεχισθείσαι ανακρίσεις και έρευναι προς ανακάλυψιν των αγνώστων δραστών. Ηδη, αι αστυνομικαί αρχαί δεν πιστεύουν ότι η συνεχιζομένη ανάκρισις θα αποφέρη θετικά αποτελέσματα, διότι τα στοιχεία τα οποία κατέχουν είναι ελάχιστα και κάθε άλλο ικανά να διαλευκάνουν την υπόθεσιν. [!].

ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ «ΑΣΠΙΔΑ»: Ως εμπροσθοφυλακήν μιας ευρείας επαναστατικής συνωμοσίας των «δημοκρατικών» αξιωματικών εχαρακτήρισε τον «ΑΣΠΙΔΑ» ο Βασιλικός Επίτροπος συνταγματάρχης Ηλίας Παπαπούλος, όταν χθες καθ’ όλην την ημέραν, εις μίαν εξόχως διαφωτιστικήν και πλήρως θεμελιωμένην επί θετικών επιχειρημάτων αγόρευσίν του, κατήγγειλε την αντικαθεστωτικήν, αντιστρατιωτικήν και αντιλαϊκήν ταύτην οργάνωσιν ως ειδεχθές έγκλημα κατά του Εθνους. […] Από γενικωτέρας πλευράς ο κ. Παπαπούλος, θεωρών ως δολοφονικήν επίθεσιν κατά του Στρατού, χειροτέραν και πλέον επικίνδυνον της κομμουνιστικής επιβουλής, την συνωμοσίαν του «ΑΣΠΙΔΑ», κατελόγισεν ευθύνην εις τους τέσσαρας συνταγματάρχας και καθώρισεν ως ορμητήριον του «ΑΣΠΙΔΑ» την ΚΥΠ, η οποία σκοπίμως είχεν συνωμοτικήν και κομματικήν διάρθρωσιν. […] «Η Ελλάς, είπεν εις σημείον της αγορεύσεώς του ο κ. Παπαπούλος, θα εβυθίζετο εις τον όλεθρον εάν επεκράτει ο “ΑΣΠΙΔΑ”». [Σημ. «Φ»: Τρεις μόλις μήνες αργότερα, στις 12 Ιουνίου 1967 –δηλαδή μετά την επιτυχία του πραξικοπήματος και την επιβολή της δικτατορίας– ο συνταγματάρχης Ηλίας Παπαπούλος, με εντολή τού τότε υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γεώργιου Παπαδόπουλου, απεφάσισε ότι «δεν εγκρίνομεν την ανάγνωσιν υπό του κρατουμένου υποδίκου Ανδρέα Παπανδρέου του Γεωργίου της εφημερίδος HERALD TRIBUNE και δη από του φύλλου της 31ης Μαΐου και εντεύθεν».]

ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΑΛΛΗΛΟΥΓΙΕΒΝΑ: Ουάσιγκτων, Μάρτιος.- Η Σβετλάνα Στάλιν, θυγάτηρ του Σοβιετικού δικτάτορος, διέφυγεν εις την Δύσιν και ευρίσκεται τώρα εις την Ρώμην. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθή επισήμως μέχρι στιγμής. Προέρχεται εκ διπλωματικών πηγών. Κατά τας ιδίας πηγάς η θυγάτηρ του Στάλιν είχε ζητήσει κατά πρώτον άσυλον εις την εν Νέω Δελχί πρεσβείαν των Ηνωμένων Πολιτειών και εν συνεχεία ανεχώρησεν αεροπορικώς εξ Ινδίας εις Ιταλίαν.