ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18-ΙΙΙ-1967

TALBOT ΚΑΙ BREWSTER ΣΤΟΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεώργιον Παπανδρέου επεσκέφθη χθες την μεσημβρίαν ο πρεσβευτής των ΗΠΑ κ. Φ. Τάλμποτ και ο διευθυντής του τμήματος ελληνικών, τουρκικών και ιρανικών υποθέσεων του Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Μπρούστερ μετά του οποίου παρέμειναν συνομιλούντες επί μίαν ώραν. [Σημ. «Φ»: Η σχετική αναφορά στο Σταίητ Ντηπάρτμεντ βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v16/d262 Επίσης, στο Διαδίκτυο υπάρχει και η προφορική αφήγηση του Μπρούστερ με ενδιαφέρουσες αναφορές  στην Ελλάδα, στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.adst.org/OH%20TOCs/Brewster,%20H.%20Daniel.toc.pdf ]

ΑΝΔΡΕΑΣ: Εις επίθεσιν κατά των ενδοκομματικών του αντιπάλων, τους οποίους απεκάλεσε «πρίγκιπας της δημοκρατίας», που έχουν ως σκοπόν να διαφυλάξουν το περίφημον «καταστημένον», προέβη, μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου την εσπέραν χθες, ομιλών προς συνεστίασιν του συλλόγου Κρητών σπουδαστών. Επετέθη επίσης κατά του κ. Ηλία Τσιριμώκου και εμμέσως εναντίον κεντρώου δημοσιογραφικού συγκροτήματος, που προέβαλε τον λόγον του (εις τον οποίον η αριστερά πτέρυξ της Ενώσεως Κέντρου εχαρακτηρίζετο ως Κινεζικόν Κέντρον), αναφερθείς εις σχέδιον διά την διάσπασιν της Ενώσεως Κέντρου και δημιουργίαν κεντροδεξιάς. Ο ηγέτης των «νεοανενδότων» της Ε.Κ. επετέθη και πάλιν, εξ άλλου, κατά της αγνώστου «Χούντας», η οποία, ως υπεστήριξε, προσπαθεί με «τετελεσμένα» να οδηγήση τους ρυθμιστικούς παράγοντας [βασιλέα Κωνσταντίνον] εις «παραπέρα εκτροπήν». Ανεφέρθη εις τας ευθύνας του Βασιλέως και της ΕΡΕ, διά την περίπτωσιν αυτήν, και απηυθύνθη, ειδικώτερον, προς τους συμμάχους, διά να τους προειδοποιήση ότι εις περίπτωσιν ανοχής ή συμπαραστάσεώς των εις εκτροπήν θα αντιμετωπισθούν ως αντίπαλοι. Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου εμετρίασε τον τόνον του, εν συγκρίσει προς το παρελθόν, όσον αφορά τον Βασιλέα και προέβη εκ νέου εις διάκρισιν μεταξύ της αορίστου και σατανικής «Χούντας» και της ΕΡΕ. [Σημ. «Φ»: Οι όροι «αγνώστου» και «αορίστου» είναι προφανώς της συντάξεως της εφημερίδος.]

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ: Απόψε εις την Εταιρίαν των Φίλων του Λαού θα ομιλήση ο κ. Παν. Μπρατσιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός, με θέμα: «Η σημασία της Ορθοδοξίας ιδία διά το ελληνικόν Εθνος».