ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22-III-1967

49 χρόνια πρίν… 22-III-1967

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ» ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ: Ο πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος ανήλθε χθες την 7ην μ.μ. εις τα Ανάκτορα και εγένετο δεκτός εις ακρόασιν υπό του Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ ανεύθυναι φήμαι ετίθεντο εις κυκλοφορίαν, άγνωστον πώς, περί κυβερνητικής μεταβολής. Αι φήμαι αυταί διεψεύσθησαν κατηγορηματικώς, εφ’ όσον ουδέν εκ των στηριζόντων την Κυβέρνησιν μεγάλων κομμάτων [Ενωσις Κέντρου και Εθνική Ριζοσπαστική Ενωσις] εξεδήλωσε μέχρι χθες την πρόθεσιν να προχωρήση εις ανατροπήν της Κυβερνήσεως. Η Ενωσις Κέντρου, μάλιστα, εβεβαίωσεν ότι περίπτωσις ανατροπής της Κυβερνήσεως ούτε υπάρχει, ούτε διαφαίνεται, ως έχουν τα πράγματα. Και επανέλαβεν ότι δεν θα υποστηρίξη άλλο πολιτικόν σχήμα εκ της παρούσης Βουλής. […] Αι φήμαι είχον ίδει από της πρωίας [της χθες] το φως της δημοσιότητος, από των στηλών φιλικής προς την νεοανένδοτον πτέρυγα [Ανδρεϊκή] της Ενώσεως Κέντρου μακεδονικής εφημερίδος, η οποία εδημοσίευσεν «εγκύρους πληροφορίας», ότι η Κυβέρνησις Παρασκευοπούλου παραιτείται μεταξύ 27 – 30 Μαρτίου, παραχωρούσα την θέσιν της είτε εις Κυβέρνησιν Κανελλοπούλου, είτε εις Κυβέρνησιν υπό τον κ. Σπ. Μαρκεζίνην. [Σημ. «Φ»: Η μακεδονική εφημερίς είναι η «Μακεδονία» και το ρεπορτάζ της επιβεβαιώθηκε εκ των πραγμάτων, όταν την 29η Μαρτίου επροκλήθη κυβερνητική κρίση, την επομένη ο Παρασκευόπουλος υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του και στις 3 Απριλίου ωρκίστηκε η μοιραία υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλον Κυβέρνησις. Ο Μαρκεζίνης εκινείτο προκειμένου να του ανατεθεί η πρωθυπουργία, αλλά ο Κωνσταντίνος –στην περίπτωση αυτή– δεν ενέδωσε. Στη φωτογραφία το σχετικό δημοσίευμα της «Μακεδονίας».]