ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30-III-1967

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ;  (Από κύριον άρθρον της «Κ» υπό τον τίτλον «Η νέα κρίσις».) « […] Ευρισκόμεθα εις την δίνην μιας νέας πολιτικής κρίσεως, η ευθύνη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου την ηγεσίαν της παρατάξεως [Ενωσις Κέντρου], η οποία μέχρι της χθες ακόμη ενεφανίζετο πρωταθλητής της ομαλής πορείας προς τας εκλογάς. […] Διερωτώμεθα εάν υπό τας νέας συνθήκας που δημιουργούνται, ο δρόμος προς τας κάλπας θα διανηθή άνευ τιναγμών. Διότι όλοι επιστεύσαμεν ότι βαδίζοντες προς τας εκλογάς, δεν θα συνηντώμεν εις το μέσον του δρόμου την επανάστασιν κατά του Νόμου και της τάξεως».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ: Από της 11ης νυκτερινής χθες, η χώρα τελεί υπό κυβερνητικήν κρίσιν. Η Ενωσις Κέντρου, επιχειρούσα όπως πάση θυσία εξασφαλισθή το ακαταδίωκτον του κ. Ανδρέα Παπανδρέου [διά την υπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ], μετά την διάλυσιν της Βουλής, επέμεινεν επί σχετικής προτάσεως προσθήκης εις το εκλογικόν νομοσχέδιον, μέχρι σημείου, ώστε να οδηγήση εις κυβερνητικόν ζήτημα. […] Καίτοι δε η πρότασις προσθήκης εχαρακτηρίσθη αντισυνταγματική από την Κυβέρνησιν και την ΕΡΕ, η Ε.Κ. δεν υπεχώρησεν. Ο πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος συνεπέρανε, κατόπιν τούτου, ότι κατόπιν της εμμονής του ετέρου των μεγάλων κομμάτων [που στηρίζουν την Κυβέρνησίν του] –της Ε.Κ.– εις την προσθήκην, οδηγούμεθα εις κυβερνητικήν κρίσιν. […] Ο κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος θα ανέλθη σήμερον εις τα Ανάκτορα διά να υποβάλη την παραίτησιν της Κυβερνήσεως.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Θεσσαλονίκη, 29.- Η αστυνομία απηγόρευσε την αυριανήν πορείαν των αριστερών φοιτητών της ΕΦΕΕ. Η πορεία επρόκειτο να πραγματοποιηθή  εις ένδειξιν  διαμαρτυρίας διά την παραπομπήν  φοιτητών  εις το πειθαρχικόν συμβούλιον του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ: Απόψε ώραν 7 θα ομιλήση εις την Πάντειον ο κ. Κ. Δημαράς με θέμα: «Η ανάσχεση του Διαφωτισμού και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος».

ΠΩΛ ΝΟΡ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ: Νέα Υόρκη, Μάρτιος.- Εις το «Κέντρον Λίνκολν» εδόθησαν υπό του Ομίλου Αρχαίου Δράματος τέσσαρες παραστάσεις της τραγωδίας του Ευριπίδου «Βάκχαι», κατά μετάφρασιν του κ. Πωλ Νορ, με σκηνικά του Κυριάκου Μιλίσση, χορογραφίαν του Βασίλη Λαμπρινού και μουσικήν του Θωμά Πασατιέρι. Η από πάσης απόψεως αρτία παράστασις είχεν ως εκτελεστάς την καν Αλίκην Νορ εις τον ρόλον της μητέρας του Πενθέως, Αγαύης, και τους κ.κ. Κεν Κλίμπαν ως Πενθέα, Αλεξ Κορτ ως Διόνυσον, Αρθούρον Φόρμαν ως Τειρεσίαν, Ροβέρτον Μόλναρ ως Κάδμον κ.ά.