ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 31-III-1967

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Παρασκευόπουλος υπέβαλε, τελικώς, την εσπέραν χθες την παραίτησιν της Κυβερνήσεώς του προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, η οποία εγένετο αποδεκτή. Και από της πρωίας σήμερον αρχίζει ο συνήθης κύκλος διαβουλεύσεων του Βασιλέως με τον πρόεδρον της Βουλής κ. Δημήτριον Παπασπύρου και τους αρχηγούς των κομμάτων κ.κ. Παναγιώτην Κανελλόπουλον, Γεώργιον Παπανδρέου, Στέφανον Στεφανόπουλον, Ιωάννην Πασαλίδην, Σπ. Μαρκεζίνην και Ηλίαν Τσιριμώκον. [Σημ. «Φ»: Η κρίση προέκυψε από την επιμονή της Ενώσεως Κέντρου να προστεθεί στο σχέδιο εκλογικού νόμου τροπολογία, η οποία προέβλεπε την ισχύ της ασυλίας των βουλευτών μέχρι και της ανακηρύξεως των αποτελεσμάτων των εκλογών, ώστε –κατά το διάστημα από της διαλύσεως της Βουλής μέχρι αναδείξεως της νέας– να μη εξουδετερωθεί πολιτικώς ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβανόμενος για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Την πρόταση της Ε.Κ. απέρριψε η κυβέρνησις Παρασκευοπούλου ως αντισυνταγματικήν, αλλά –το σημαντικότερον– και η ΕΡΕ.]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Συνήλθε περί την μεσημβρίαν χθες εκτάκτως η κοινοβουλευτική ομάς της Ενώσεως Κέντρου. Ο κ. Γ. Παπανδρέου εξεφώνησε τον ακόλουθον λόγον: « […] Και ευρίσκεται ο Ανώτατος Αρχων σήμερον ενώπιον του υπερτάτου διλήμματος: Η οδός της Αρετής και η οδός της Κακίας. […] Η μόνη τιμία, ελληνική και δημοκρατική λύσις είναι ο σχηματισμός μιας αμερολήπτου υπηρεσιακής κυβερνήσεως και η ενέργεια εκλογών εντός των συνταγματικών προθεσμιών. […] Θα τηρήσωμεν τον λόγον μας. Δεν υπάρχει ούτε καθεστωτικόν, ούτε λαϊκόν μέτωπον. […] Αλλά εάν αποφασισθή η εκτροπή ειδοποιούμεν: λήγει πλέον η πολιτική αντιμετώπισις. […] Γνωρίζω ότι διαθέτουν την υλικήν βίαν. Και γνωρίζω ότι θα υπάρχουν θυσίαι. Εν πλήρει επιγνώσει αυτού του γεγονότος λαμβάνομεν αυτήν την θέσιν. […] Ημπορούν να αιματοκυλήσουν την Ελλάδα. Αλλά ματαιοπονούν. Επειδή δεν θα ημπορέσουν να εξαφανίσουν την μεγάλην πλειοψηφίαν του ελληνικού λαού. […].»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εις απάντησιν της ομιλίας του κ. Παπανδρέου, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος εδήλωσεν τα εξής: « […] Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου […] επεχείρησε να ερεθίση την φαντασίαν των βουλευτών του με οράματα εκτροπών και επαναστάσεων […] και διά του τρόπου, με τον οποίον γίνονται δεκτά τοιαύτα εμπρηστικά συνθήματα από ωρισμένον τμήμα του λαού, εις το οποίον τον κύριον λόγον έχουν οι οπαδοί της ΕΔΑ, κινδυνεύει ο τόπος να εισέλθη εις ανωμαλίαν απροβλέπτων συνεπειών.»