ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 3-ΙΧ-1936

03s2filistwr

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΙΡΟΥΝ: Παρίσιοι, 2.- Ο ειδικός απεσταλμένος του Πρακτορείου Χαβάς εν Βεχοβία τηλεγραφεί ότι αι σφαίραι πίπτουν βροχηδόν επί του ισπανικού εδάφους εις τριάκοντα μέτρων απόστασιν από των γαλλικών σταθμών χωροφυλακής επί της διεθνούς γεφύρας. Ολόκληρος η οδός της Βεχοβίας είναι θέατρον ζωηράς πολεμικής δράσεως. Μέχρι της πέμπτης απογευματινής ώρας τα κυβερνητικά [δημοκρατικά] στρατεύματα προέβαλλον ερρωμένην αντίστασιν και κατώρθωσαν να διατηρούν τας θέσεις των. Από της ώρας εκείνης όμως η αντίστασίς των εκάμφθη και την 5.30 τα επαναστατικά [εθνικιστικά] στρατεύματα μετά γενναίαν εξόρμησιν κατέλαβον το ύψωμα Πούντζα εκδιώξαντα εκείθεν τούς κυβερνητικούς. Ακάθεκτοι αι επαναστατικαί φάλαγγες ανέπτυξαν την 6.30 νέαν επίθεσιν στρεφομένην προς το οχυρόν Σαν Μαρσιάλ. Τμήματα των ηττηθεισών λαϊκών εφεδρειών διήλθον την γαλλικήν μεθόριον αφού προηγουμένως αφωπλίσθησαν υπό των συνοριακών φρουρών (φωτογραφία). […] Μετά την άφιξιν και άλλων ενισχύσεων νέα έφοδος διενεργήθη υπό των επαναστατικών στρατευμάτων, τα οποία κατώρθωσαν και ενέπηξαν την επαναστατικήν σημαίαν εις τα υψώματα 3 και 4 του οχυρού παρά το αδιάκοπον πυρ των πυροβολείων του φρουρίου. […] Την 7.30 εσπερινήν η πλευρά του οχυρού του Σαν Μαρσιάλ του δεσπόζοντος του Ιρούν κατελήφθη. Το βαρύ πυροβολικόν της Φονταραμπύ εξακολουθεί τα πυρά του.

ΑΛΚΑΖΑΡ: Βερολίνον, 2.- Αγγέλλεται εκ Λισσαβώνος ότι αι μάχαι προς κατάληψιν του Τολέδου [υπό των εθνικιστών για λύση της πολιορκίας του Αλκαζάρ] συνεχίζονται. Αι επαναστατικαί δυνάμεις ευρίσκονται ήδη εγγύτατα της πόλεως Εσκουριάλ.

Ο ΤΡΟΤΣΚΥ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ: Παρίσιοι, 2.- Αγγέλλεται εξ Οσλο ότι ο Τρότσκυ και η σύζυγός του ανεχώρησαν διά την νέαν κατοικίαν των εις ετέραν πόλιν της Νορβηγίας, ευρισκομένην περί τα τριάκοντα χιλιόμετρα νοτίως του Οσλο.