ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 9-ΙΧ-1936

09s2filistor

ΜΑΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ: Λονδίνον, 8.- Καθ’ α βεβαιούται υπό προσφύγων οίτινες έφθασαν ενταύθα εξ Αγίου Σεβαστιανού, πλείστοι των εκεί προκρίτων εζήτησαν παρά του διοικητού όπως παραδώση την πόλιν [στους εθνικιστές] υπό τον όρον να επιτύχη την χορήγησιν αμνηστίας. Κατά τας αυτάς πληροφορίας οι κάτοικοι της επαρχίας των Βάσκων φοβούνται μη ο Αγιος Σεβαστιανός υποστή την τύχην του Ιρούν. Η ερυθρόχρυσος σημαία των επαναστατών [εθνικιστών] υψώθη σήμερον την 12.30 εις το φρούριον της Γουαδελούπας. Ούτως, οι επαναστάται εγκατεστάθησαν πλέον σταθερώς αυτόθι. [Στη φωτογραφία, κυβερνητικοί υπερασπιστές του Αγίου Σεβαστιανού]

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΖΙ: Παρίσιοι, 8.- Καθ’ α αγγέλλεται εκ Βερολίνου αύριον περί ώραν 11ην κάμνει έναρξιν των εργασιών του εις Νυρεμβέργην το όγδοον συνέδριον των Εθνικοσοσιαλιστών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ: Το Σάββατον [12 Σεπτεμβρίου 1936] αναχωρεί ο κ. Πιπινέλης εις Βουδαπέστην όπου ετοποθετήθη ως πρεσβευτής. [Σημ. «Φ»: Ο μετέπειτα βασιλικός πρωθυπουργός και υπουργός του Παπαδόπουλου διπλωμάτης κατά τη διάρκεια του Πολέμου ήταν πρεσβευτής της Ελλάδος στη Μόσχα και όταν αυτή, λόγω της γερμανικής απειλής, εκκενώθηκε, ο Πιπινέλης, όπως και οι ομόλογοί του, εγκαταστάθηκε στο Κουιμπίτσεφ, όπου η προσωρινή έδρα της σοβιετικής κυβερνήσεως. Θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί αν ο Πιπινέλης, δόκιμος ως συγγραφέας, άφησε κείμενο (πέραν των υπηρεσιακών αναφορών του) σχετικό με την εκεί θητεία του.]

GUSTAVE KAHN: Συνεπεία καρδιακής κρίσεως, απέθανεν εις Παρισίους, εις ηλικίαν 77 ετών, ο ποιητής Γουσταύος Καν, ένας από τους τελευταίους επιζώντας εκπροσώπους του συμβολισμού.

Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΚΟΜΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ: Κατά τηλεγράφημα προς το υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας, εις την περιφέρειαν του χωρίου Ελατον Γρεβενών εφονεύθη και ο λήσταρχος Λόλας, πατήρ. Η κεφαλή του απεκόπη και προσεκομίσθη εις τας αρχάς.