ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 30-ΙX-1936

30s2filistor

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ:  (Δημοσίευμα της 30ής Σεπτεμβρίου με ημερομηνία προέλευσης 27. Προφανώς επρόκειτο για μετάφραση από εφημερίδα που αφίχθηκε εν τω μεταξύ στην Αθήνα.) Παρίσιοι, 27.- Το φράγκον το οποίον εγεννήθη την 25ην Ιουνίου 1928 υπό την αιγίδα του Πουανκαρέ απέθανεν εις ηλικίαν εννέα ετών, θύμα της οικονομικής κρίσεως. Η Κυβέρνησις του Λαϊκού Μετώπου [Λεόν Μπλουμ] κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά να το συγκρατήση εις την ζωήν, αλλά ματαίως. Και χθες ο υπουργός των Οικονομικών κ. Βενσάν Ωριόλ ανήγγειλε την θλιβεράν είδησιν εις τον γαλλικόν λαόν ο οποίος μέχρι τέλους ήλπιζεν ότι το εθνικόν του νόμισμα θα εσώζετο. Τας ελπίδας αυτάς είχον ενισχύσει αι διαβεβαιώσεις του κ. Μπλουμ, ο οποίος την 6ην Ιουνίου από του βήματος της Βουλής διεκήρυττε κατά τον πλέον επίσημον τρόπον τα εξής: «Η χώρα δεν έχει να φοβηθή από ημάς, ότι μίαν ωραίαν πρωίαν θα καλύψωμεν τους τοίχους με προκηρύξεις ενός νομισματικού πραξικοπήματος. Επί των ημερών μας είναι εντελώς αδύνατον να γίνη υποτίμησις του φράγκου.»

ΑΥΣΤΗΡΟΣ Ο ΜΠΛΟΥΜ: Παρίσιοι, 29.- Κατά την νυκτερινήν συνεδρίασιν της Δευτέρας [28 Σεπτεμβρίου 1936] προς Τρίτην ωμίλησε διά μακρών ο πρωθυπουργός [της κυβερνήσεως του Λαϊκού Μετώπου] κ. Μπλουμ, τονίσας την σημασίαν του νομισματικού νομοσχεδίου και εκθέσας τα κοινωνικά μέτρα τα οποία σκέπτεται να λάβη η κυβέρνησις. «Η κυβέρνησις, είπεν εν συνεχεία, δεν θα ανεχθή πλέον τας απεργίας διά καταλήψεως των εργοστασίων και ελπίζει ότι οι εργάται και οι εργοδόται θα διευκολύνουν το έργον αυτής.»

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Γ. ΡΕΠΠΑ:  […] Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς μετά την κάθοδόν του εκ των Ανακτόρων [εδήλωσεν]: « […] Ετέθησαν διά Βασιλικού Διατάγματος εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν οι υποστράτηγοι της Αεροπορίας κ.κ. Ρέππας και Αποστολόπουλος […].» [Σημ. «Φ»: Ο Ρέππας μαζί με τον Παπάγο και τον Οικονόμου εξετέλεσαν το πραξικόπημα της 10ης Οκτωβρίου 1935 που ανέτρεψε τον Παναγή Τσαλδάρη, κατήργησε τη Δημοκρατία, έφερε τον Κονδύλη στην πρωθυπουργία και άνοιξε τον δρόμο για την Παλινόρθωση.]