ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 15-ΧΙΙ-1936

80 χρόνια πριν… 15-ΧΙΙ-1936

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΣΑΓΚ-ΚΑΪ-ΣΕΚ: Παρίσιοι, 14.- Την προσοχήν των πολιτικών και διπλωματικών κύκλων προσελκύουν από της χθες τα διαδραματιζόμενα εν Κίνα γεγονότα […]. Από μηνών ισχυραί στρατιωτικαί δυνάμεις είχον αποσταλεί υπό της Κυβερνήσεως του Νανκίν εις την περιοχήν Σιάν-Φου διά να εκστρατεύσουν εκείθεν κατά των κομμουνιστικών στρατευμάτων της Βορειοδυτικής Κίνας, τα οποία εξορμώντα εκ της κομμουνιστικής Δημοκρατίας της Μογγολίας, εδημιούργουν σοβαρωτάτας δυσχερείας διά την Κίναν. Και τούτο, διότι τα στρατεύματα αυτά παρηνώχλουν διαρκώς την ετέραν Μογγολικήν Δημοκρατίαν, η οποία διήπετο υπό αντικομμουνιστικού πνεύματος και ήτο ουσιαστικώς σύμμαχος της υπό ιαπωνικήν επιρροήν διατελούσης Μαντζουρίας. Τα εν λόγω στρατεύματα είχον τεθή υπό τας διαταγάς του στρατηγού Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ […]. Από τινος όμως καιρού υπήρχον πληροφορίαι ότι η κομμουνιστική επιρροή ενισχύεται διαρκώς μεταξύ των στρατευμάτων, τα οποία προορίζοντο ακριβώς προς αντιμετώπισίν της. Και αυτός ο στρατηγός Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ, όστις εγκατέστησε το στρατηγείον του εις την παρά την πόλιν Σιάν-Φου λουτρόπολιν Χουάγκ, όπου έδιδε συνεχώς λουκούλλεια γεύματα, ευρίσκετο και ο ίδιος υπό κομμουνιστικήν επιρροήν. […] Ο στρατάρχης Τσαγκ-Κάι-Σεκ έφθασε μετά ισχυράς φρουράς εις Σιάν-Φου και συνεκάλεσε συμβούλιον όλων των στρατηγών της περιοχής [την 9ην Δεκεμβρίου 1936]. Ο Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ εκύκλωσε τους συνεδριάζοντας στρατηγούς και επηκολούθησε φονική σύρραξις. Ο ίδιος ο επαναστάτης στρατηγός ετηλεγράφησεν εις την Κυβέρνησιν του Νανκίν ότι ο στρατάρχης, ευρισκόμενος εις χείρας του, χαίρει άκρας υγείας και δεν κινδυνεύει. (Στη φωτογραφία, ο Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ, αριστερά, και ο Τσαγκ-Κάι-Σεκ, στις 12 Δεκεμβρίου 1936. Είναι σαφής η ικανοποίηση στο πρόσωπο του πρώτου και η δυσφορία του δεύτερου.)

ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ: Λονδίνον, 14.- Ο στρατηγός Τσαγκ-Σούε-Λιαγκ υπέβαλε εις την Κυβέρνησιν του Νανκίν τας εξής αξιώσεις: κατάπαυσιν της εκστρατείας κατά των ερυθρών, είσοδον των κομμουνιστών εις την Κουομιντάγκ, συμμαχίαν με την Σοβιετικήν Ρωσίαν, αντίστασιν κατά της Ιαπωνίας, σχηματισμόν κυβερνήσεως εθνικής αμύνης κ.ά.