ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 29-ΧΙΙ-1936

80 χρόνια πριν… 29-ΧΙΙ-1936

ΤΕΒΦΙΚ ΡΟΥΣΔΗ ΑΡΑΣ: Χθες την 11ην π.μ. αφίκετο ενταύθα εκ Γενεύης με την ταχείαν αμαξοστοιχίαν ο υπουργός των Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Ρουσδή Αράς. Εις τον σταθμόν τον υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς. Ο υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μαυρουδής. […] Ο Τούρκος υπουργός κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον της “Μ. Βρεταννίας” όπου τον επεσκέφθη ο κ. Πρωθυπουργός. Την 5ην μ.μ. ο κ. Ρουσδή Αράς μετέβη εις το υπουργείον των Εξωτερικών και έσχε συνομιλίαν μετά του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως και του υφυπουργού κ. Μαυρουδή, παραταθείσαν υπέρ τας δύο ώρας. Ο Τούρκος υπουργός κατέστησε την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ενήμερον των συνομιλιών τας οποίας έσχεν εν Γενεύη και Παρισίοις επί της γενικωτέρας διεθνούς καταστάσεως και από της πλευράς της ειδικώτερον ενδιαφερούσης τα κράτη της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. (Στη φωτογραφία, Μεταξάς και Ρουσδή Αράς)

HANS VON SEECKT: Βερολίνον, 28.- Ο εν αποστρατεία Στρατηγός φον Σεκτ απέθανεν ενταύθα κατόπιν βραχείας ασθενείας. Ο στρατηγός από του 1920 μέχρι του 1926 είχεν αναλάβη καθήκοντα αρχιστρατήγου και εθεωρείτο ως ο κύριος οργανωτής του νέου στρατού του Ράιχ. Ητο ηλικίας 71 ετών.

TEODOR WIEGAND: Κατ’ ειδήσεις εκ Βερολίνου, απέθανε ο διάσημος αρχαιολόγος και Ακαδημαϊκός Θεόδωρος Βίγκαντ, ο οποίος διενήργησε σπουδαιοτάτας αρχαιολογικάς ανασκαφάς εις Μικράν Ασίαν.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΕΣ. Οι φημισμένες πολίτικες βασιλόπιττες Γ. Ηλιάδη θα πωληθούν όπως πάντοτε εις το κατάστημα τροφίμων ΛΟΥΞ (πρώην «Ερμής») 3ης Σεπτεμβρίου 6. Τηλέφωνον 24-634. Δώσατε τας παραγγελίας σας εγκαίρως.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΔΕΠΑΣΤΑ, Βουκουρεστίου 2 Β΄. Βιβλία διά δώρα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά. Εγγράφονται συνδρομηταί εις Περιοδικά και εις Εφημερίδας.

ΤΑΠΗΤΕΣ: Διά τα δώρα σας απευθυνθήτε εις τον Ελληνικόν Ταπιτουργικόν Οργανισμόν, οδός Βουκουρεστίου 4. Αγοράζοντες έναν τάπητα ενισχύετε μίαν πτωχήν οικογένειαν.

ΚΟΝΙΑΚ ΒΟΤΡΥΣ. Στο κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχη ένα καλό κονιάκ. Το κονιάκ είναι καλό όταν είναι Βότρυς. Ελληνική Εταιρία Οίνων και Οινοπνευμάτων.

DEWAR’S «White Label». Good company.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TUNGSRAM εσωτερικού θαμβώματος. Αυτοί φωτίζουν ξεκούραστα.