ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 80 χρόνια πριν στην «Κ»

s8_fillistor1

ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΜΠΛΟΜΠΕΡΓΚ: Λονδίνον, 3.- Αι διαδοθείσαι εις το εξωτερικόν πληροφορίαι περί επικειμένης παραιτήσεως του Στρατάρχου φον Μπλόμπεργκ από της θέσεως του Υπουργού της Ράιχσβερ […] σχετίζονται με την πραγματοποίησιν υπό του κ. Γκαίριγκ διευθυνομένου τετραετούς σχεδίου αυταρκείας και τας σχέσεις μεταξύ Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος και Στρατού. […] Η από καιρού υφισταμένη αντίθεσις μεταξύ των κυριωτέρων ηγετών του κόμματος προσέλαβε τας τελευταίας εβδομάδας σοβαρωτέραν μορφήν. […] Ο ανταποκριτής των «Τάιμς» αναφέρει ότι επροξένησαν ιδιαιτέραν όλως εντύπωσιν αι συνομιλίαι τας οποίας έσχε κατ’ επανάληψιν τας τελευταίας ημέρας ο Φύρερ μετά του στρατηγού Γκαίριγκ και άλλων στρατιωτικών αρχηγών […]. Ο φον Μπλόμπεργκ δεν παρέστη εις την επίσημον τελετήν της εθνικοσοσιαλιστικής επετείου. [Σημ. «Φ»: Ο φον Μπλόμπεργκ απεπέμφθη στις 4 Φεβρουαρίου 1937 και ο ίδιος ο Χίτλερ –μοιραίως…– ανέλαβε τη διοίκηση όλων των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας. Στη φωτογραφία ο Βέρνερ φον Μπλόμπεργκ, πηγή: Deutsches Bundesarchiv.]

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 3.- Τηλεγραφούν εκ Καντώνος, ότι εδόθη διαταγή εκ μέρους των κινεζικών αρχών εις τα ξένα πλοία να αποπλεύσουν εκ του λιμένος προ της νυκτός λόγω της αποφάσεως εις ην προήλθον όπως κλείσουν το φράγμα του λιμένος. Επίσης θα ειδοποιηθούν αι προξενικαί αρχαί όπως απομακρύνουν τα γυναικόπαιδα των ξένων εγκαίρως. Το κλείσιμον του φράγματος απεφασίσθη κατόπιν των επανειλημμένων αεροπορικών επιδρομών των Ιαπώνων κατά της γραμμής Χογκ-Κογκ – Καντώνος αίτινες θεωρούνται ως το προμήνυμα αποβάσεων εις την Νότιον Κίναν. […] Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο ο υπουργός των Στρατιωτικών κ. Σουτζιγιάμα ανήγγειλεν εις την Βουλήν ότι αι απώλειαι των Ιαπώνων εις νεκρούς εν Κίνα ανέρχονται εις είκοσι χιλιάδας ως έγγιστα.

Γ. Α. Β. «ΚΑΒΑΦΙΖΩΝ»:  (Από τη στήλη με εξυπνάδες του Γ. Α. Β. «Καθημερινός διάλογος».) «Καβαφικός. – Μοι φαίνεται ότι πολύ εκακοποιήθη ο “Ενδυμίων”… – Υπ’ εκείνων των κακίστων Ισπανών… δημίων…».