ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-III-1938

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Παρίσιοι, 20.- Οι εδώ πολιτικοί κύκλοι, σχολιάζοντες το τετελεσμένον γεγονός της συγχωνεύσεως της Αυστρίας εις το Γ΄ Pάιχ, παρατηρούν ότι […] αποτελεί βασικήν μεταβολήν του υφισταμένου εν Ευρώπη καθεστώτος, η οποία τείνει να δημιουργήση νέαν ευρωπαϊκήν ισορροπίαν και εις την οποίαν –οι εδώ πάντοτε πολιτικοί κύκλοι– δεν διστάζουν να δίδουν την αρχήν μιας νέας αναδιανομής του κόσμου, λίαν διαφόρου της γενομένης διά της εκβάσεως του παγκοσμίου πολέμου. […] Τα σύνορα της Γερμανίας έφθασαν εις το Μπρέννερ και η Ιταλία συνορεύει πλέον μετ’ αυτής εις έκτασιν ίσην περίπου με την της γαλλογερμανικής μεθορίου. Είναι βεβαίως αληθές ότι τα σύνορα ταύτα προστατεύονται φυσικώς, εν τη πραγματικότητι όμως, κατόπιν της αναπτύξεως της αεροπορίας, οι κόμβοι των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και τα βιομηχανικά κέντρα της βορείου Ιταλίας ευρίσκονται εντός της ακτίνος δράσεως των γερμανικών αεροπλάνων τα οποία θα έχουν ως αφετηρίαν τας αυστριακάς βάσεις. Η Γιουγκοσλαυία επίσης αποκτά μίαν μεθόριον με την Γερμανίαν […]. Τραγική όμως εν τη πραγματικότητι παρουσιάζεται η θέσις της Τσεχοσλοβακίας. […] Αλλά και τα προς την Ελβετίαν σύνορα της Γερμανίας μετεβλήθησαν. Αι δύο χώραι ευρίσκοντο μέχρι τούδε εις επαφήν μόνον προς Βορράν διά της λίμνης της Κωνστάντζας. Ηδη η μεθόριός των διπλασιάζεται και επεκτείνεται προς Ανατολάς διά της προσαρτήσεως του αυστριακού Φόραρλμπεργκ εις την Γερμανίαν. Τοιουτοτρόπως τα γερμανικά σύνορα σχηματίζουν ένα είδος ημικυκλίου περί την βιομηχανικήν Ελβετικήν ζώνην – της οποίας το κυριώτερον κέντρον είναι η Ζυρίχη.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ο Διευθυντής της Αρχαιολογίας και Ιστορικών Μνημείων κ. Σπ. Μαρινάτος θα αναχωρήση εντός των προσεχών ημερών εις Ηράκλειον Κρήτης, προκειμένου να επιθεωρήση το εκεί ανεγειρόμενον νέον αντισεισμικόν μουσείον, του οποίου ήδη απεπερατώθη μία πτέρυξ.