ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-7-1938

11s15rai

ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ ΡΑΪΧ: Το σύστημα της εγκαταστάσεως «επιτρόπων» εις τας επιχειρήσεις Εβραίων εν Αυστρία μέχρις ότου ευρεθούν αγορασταί Αριανοί έδωσεν λαβήν εις μερικά σκάνδαλα, τα οποία, συμφώνως προς ημιεπισήμους πληροφορίας […], προκάλεσαν την ενεργόν επέμβασιν του κ. Μπύρκελ, επιτρόπου του Χίτλερ εις την Αυστρίαν. Λέγεται ότι ο κ. Μπύρκελ διέταξε να ενεργηθούν ανακρίσεις σχετικώς με την δράσιν όλων των επιτρόπων εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις [φωτ. πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Zistersdorf της Αυστρίας].

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΗΤΡΩΦ: Το ζήτημα της ημέρας εν Μόσχα είναι η σύλληψις του γενικού γραμματέως της Κομιντέρν Δημητρώφ, η οποία, γνωσθείσα αμέσως μετά τον τυφεκισμόν του ζεύγους Νταβτιάν και του στρατηγού Μπαραμπάνωφ, προκάλεσε βαθυτάτην θλίψιν. Το πολιτικόν τέλος του Δημητρώφ έρριψεν εις απόγνωσιν τους κύκλους της Κομιντέρν και πάντα τα λείψανα του διεθνούς κομμουνισμού, τα οποία ζουν υπό την σκιάν του Κρεμλίνου.

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ: Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου της Δικαιοσύνης άπαντες οι τοξικομανείς κατάδικοι της περιφερείας Αθηνών-Πειραιώς μετεφέρθησαν από του παρελθόντος έτους εις τας Αγροτικάς Φυλακάς Ασσου, όπου υποβάλλονται εις ειδικήν αγωγήν, θεραπευτικήν και σωφρονιστικήν.