ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-7-1938

12s1dolof

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ:  […] O Πρόεδρος Ρούζβελτ είχεν επισκεφθή το παρελθόν Σάββατον την πρωτεύουσαν της πολιτείας Οκλαχόμα. Την ώραν που ο Πρόεδρος διήρχετο εκ της κεντρικής οδού της πόλεως επευφημούμενος υπό των κατοίκων, εν άτομον, ηλικίας 50 περίπου ετών, ονόματι Γούντυ Χόκαντυ, διέσπασε την αστυνομικήν ζώνην και ώρμησεν εναντίον του προεδρικού αυτοκινήτου κρατούν σιδηράν ράβδον. Τινές εκ των αστυνομικών […] και οι μυστικοί πράκτορες […] αντελήφθησαν τον κίνδυνο και έσπευσαν και συνέλαβον τον Χόκαντυ πριν ο τελευταίος προλάβη να εκτελέση το εγκληματικόν σχέδιόν του.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΙΜΩΝ: Το κόστος της ζωής εν Γαλλία ανήλθε σημαντικώς κατά το 1938. Ούτω κατά τας τελευταίας επισήμους στατιστικάς ο δείκτης των τιμών, ο οποίος τον Απρίλιον του 1936 ήτο 443, ανήλθε κατά τον εφετεινόν Απρίλιον εις 702. […] Η γενική αυτή αύξησις του κόστους της ζωής αποδίδεται εις την πολιτικήν του «Λαϊκού Μετώπου».

ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Με πάσαν επισημότητα εωρτάσθη προχθές την Κυριακήν εις Θεσσαλονίκην η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του ανεγερθησομένου εντός του πάρκου του Λευκού Πύργου νέου θερινού θεάτρου.