ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-7-1938

17s1ebr

ΦΥΓΗ ΕΒΡΑΙΩΝ: Ο εν Βερολίνω ανταποκριτής […] τηλεγραφεί ότι οι Εβραίοι φεύγουν εκ Βιέννης. Κατά πληροφορίας […] επτακόσιοι αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ εκάστην διά έκδοσιν διαβατηρίων. Πολλοί εκ των Εβραίων τούτων κατευθύνονται εις την Νότιον Αμερικήν και εις τον Καναδάν [φωτ. Εβραίοι αναζητούν διαβατήριο για να εγκαταλείψουν την Αυστρία].

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΑ:  […] Οσον μέγα και ιερόν –είπεν ο Ποντίφηξ– [Πίος ΙΑ΄] είναι διά τους ανθρώπους η φιλοπατρία, τόσον επιζήμιον δύναται ν’ αποβή το πνεύμα εκείνο του άκρατου εθνικισμού το οποίον τείνει να εγείρη φραγμούς μεταξύ των ανθρώπων […] Υπαινιττόμενος […] το τελευταίον περί φυλής δόγμα του φασισμού, […] είπε […]: «Μας ανέφεραν κάτι πολύ σοβαρόν, το οποίον, εφ’ όσον αληθεύη, δεν αποτελεί μόνον εσφαλμένην αντίληψιν, αλλά είναι και άντικρυς αντίθετον προς το δόγμα της χριστιανικής πίστεως».

«ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΣΕΡΕΝΑΤΑ»: Η προχθεσινή παράστασις της «Ζακυνθινής Σερενάτας» φαίνεται ότι εσημείωσεν όλως εξαιρετικήν επιτυχίαν εις την Θεσσαλονίκην. Το θέατρον «Ηλύσια» ήτο υπερπλήρες επισήμων και εκλεκτού κόσμου ο οποίος ενθουσιωδώς εζήτησε επί σκηνής τον παριστάμενον εις την παράστασιν συγγραφέαν του έργου κ. Δ. Ρώμαν.