ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 24-7-1938

trust

ΠΕΡΙ ΤΡΑΣΤ: Ο Γεν. Εισαγγελεύς των Ηνωμένων Πολιτειών διέταξε την ποινικήν δίωξιν οκτώ εκ των μεγαλειτέρων κινηματογραφικών εταιρειών αι οποίαι παρεβίασαν τον νόμον περί τραστ. Αι περί ου ο λόγος εταιρείαι […] έχουν υπό τον έλεγχόν των τα 65 τοις εκατόν της βιομηχανίας του κινηματογράφου […]. (Φωτ.: τα στούντιο της Warner Bros.)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ-ΝΤΙΡΞΕΝ: Ο εν Λονδίνω πρεσβευτής της Γερμανίας (Φον Ντίρξεν, φωτ.) εκλήθη να επισκεφθή τον Αγγλον Πρωθυπουργόν […]. Ο Γερμανός πρεσβευτής επωφελήθη της ευκαιρίας όπως επιστήση την προσοχήν της βρεττανικής Κυβερνήσεως επί των πληροφοριών καθ’ ας η τσεχοσλοβακική Κυβέρνησις δεν αποβλέπει να ικανοποίηση κατά τον ενδεδειγμένον τρόπον τας αξιώσεις των Σουδητών. Ο Αγγλος Πρωθυπουργός απήντησεν ότι η αγγλική Κυβέρνησις είναι πρόθυμος να προβή εις διάβημα παρά τη Κυβερνήσει της Πράγας διά τον καλλίτερον διακανονισμόν του σουδητικού προβλήματος.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ: Τρομακτικών διαστάσεων πυρκαϊά, τόσον εις έντασιν και έκτασιν, όσον και εις υλικάς ζημίας, εξερράγη την 9ην νυκτερινήν ώραν χθες εις Πειραιά αποτεφρώσασα την επί της πλατείας Καραϊσκάκη κεντρικήν οπωραγοράν και περί τα είκοσιν έως τριάκοντα μικροκαταστήματα προσφύγων και γηγενών επαγγελματιών […].