ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-7-1938

ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Η κατάστασις εις την ρωσσομαντζουριανήν μεθόριον έχει αποβή εξαιρετικώς κρίσιμος […]. Ιδιαιτέραν έντασιν εις τας σχέσεις μεταξύ της Σοβιετικής Ρωσσίας αφ’ ενός και του Μαντζουκουό και της Ιαπωνίας αφ’ ετέρου δημιουργούν τα σημειωθέντα την 21ην και 22αν τρέχοντος μηνός επεισόδια, τα οποία κατέληξαν εις αληθείς μάχας [φωτ.: περιπολία Σοβιετικών].

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προσλάβη 380 ιατρούς. Εις την επιστημονικήν των κατάρτισιν και την ευσυνειδησίαν των δεν στηρίζεται μόνον η θεραπεία των ασθενούντων εργατών. Στηρίζεται […] η περαιτέρω δράσις του Ιδρύματος, του οποίου η επιτυχία […] εξαρτάται […] από την πορείαν του κλάδου ασφαλίσεως ασθενείας.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ:  […] Ετερματίσθησαν αι συνεννοήσεις μετά της Ηλεκτρικής Εταιρίας Μεταφορών διά τα ζητήματα που προκύπτουν μετά την διακοπήν της λειτουργίας του σιδηροδρόμου Αθηνών-Κηφισιάς. Η λειτουργία […] διακόπτεται λόγω της προόδου των έργων ηλεκτροκινήσεως την 6ην Αυγούστου. Η απόφασις αύτη ανεκοινώθη υπό της εταιρίας […] εις το Υπουργείον των Σιδηροδρόμων, το οποίον […] καθόρισε τα μέτρα που θα ληφθούν διά την συγκοινωνιακήν εξυπηρέτησιν των κατοίκων των Προαστείων και των πολυπληθών παραθεριστών.