ΑΠΟΨΕΙΣ

Η επόμενη ημέρα και το Κοινοβούλιο

Η ανάλυση, από τις αρμόδιες Αρχές, της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης της 23ης Ιουλίου θα καταδείξει τομείς και σημεία που χρήζουν κατάργησης, τροποποίησης και περαιτέρω βελτίωσης. Είναι όμως πρόδηλο, με βάση τα τραγικά στοιχεία αυτής της ανείπωτης καταστροφής, ότι το εύρος των απαιτουμένων αλλαγών είναι σημαντικό και η πολυπλοκότητα του θέματος επιτάσσει την από τούδε ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

Θεωρώ ότι πρέπει να αναληφθούν άμεσα ενέργειες για την αποφυγή καταστάσεων οι οποίες δυνατόν να ανακύψουν εκ νέου αύριο ή στο εγγύς μέλλον, είτε λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, κατάρρευσης μέρους του συστήματος υποδομών είτε από άλλες αιτίες μη αποκλειομένων και αυτών της τρομοκρατίας.

Το εθνικό μας Κοινοβούλιο έχει κομβικό ρόλο στο νομοθετικό έργο, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη παρεμφερών εξαιρετικά επικινδύνων καταστάσεων. Διαθέτει τα μέσα και τις δυνατότητες, με κατάλληλα και ικανά στελέχη και διαδικασίες, για να συνδράμει άμεσα στη βελτίωση του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια. Η συνδρομή του Κοινοβουλίου πρέπει να προσβλέπει στον αντικειμενικό και ρεαλιστικό στόχο της ορθής κατανομής αρμοδιοτήτων και καθορισμού διαδικασιών ευθύνης ή/και εξουσίας συντονισμού στα 4 επίπεδα:

• Πολιτικό (κατανομή εθνικών πόρων, καθορισμός πολιτικής και γενικό σχέδιο ενεργείας για την επίτευξή της με αποτελεσματικό σύστημα διοικήσεως και ελέγχου, διαδικασία ανατροφοδότησης για επίβλεψη και έλεγχο της σχεδιασθείσας ενέργειας).

• Στρατηγικό (διαμόρφωση στρατηγικής για την επίτευξη της πολιτικής και των κατευθύνσεών της με καθορισμό της επιθυμητής τελικής κατάστασης και των επιχειρησιακών στόχων).

• Επιχειρησιακό (με κατάλληλη, αλλά εγκεκριμένη, επιχειρησιακή σχεδίαση οργανώνει και συγκροτεί τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες προς επίτευξη των καθορισθέντων επιχειρησιακών στόχων και της ανατεθείσας αποστολής) και

• Τακτικό [σχεδίαση και εκτέλεση τακτικών ενεργειών προς επίτευξη επιχειρησιακών στόχων και ετέρων έργων που δυνατόν ανατεθούν για την εξασφάλιση της τελικής επιθυμητής κατάστασης (end state)].
Υπενθυμίζω τη διακομματική επιτροπή της Βουλής το 1993, που συνεστήθη για συναφή θέματα και υπέβαλε επίκαιρες για την εποχή και αξιοποιήσιμες προτάσεις.

Ετσι και τώρα, η σύσταση διακομματικής επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα υπό του Κανονισμού της Βουλής για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα θα συμβάλει ως διευθύνουσα επιτροπή για την επίβλεψη, έλεγχο, συγκερασμό και αποδοχή των επιμέρους προτάσεων των ακολούθων επιτροπών:

1. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος. Η επιτροπή συμβάλλει στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Επιστημονικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών για το περιβάλλον.

3. Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την εισήγηση επί της απαιτούμενης αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που διέπει όλο το φάσμα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και διαχείρισης των συνεπειών τους.

Κατόπιν τούτων, θα διαμορφώσει και θα εγκρίνει την τελική πρόταση.

Η συμβολή των ανωτέρω επιτροπών θα είναι καθοριστικής και κεφαλαιώδους σημασίας για την προάσπιση του θεμελιώδους εθνικού συμφέροντος της ασφάλειας και ευημερίας των πολιτών. Παράλληλα, θα καταδείξει τη συμβολή του Κοινοβουλίου σε μία πανεθνική προσπάθεια για την αποτροπή στο εγγύς μέλλον και όχι μόνον, τραγικών καταστάσεων (ας θυμόμαστε πάντα τη ρήση του Περικλή «Μάλλον γαρ πεφόβημαι τας οικείας ημών αμαρτίας ή τας των εναντίων διανοίας»).

* Ο Π. Χηνοφώτης είναι επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην υφυπουργός Εσωτερικών.