ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-12-1938

05apgermany

ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: Σχετικώς με την αναγγελθείσαν σύναψιν της Τριπλής Συμμαχίας η οποία πρόκειται να υπογραφή προσεχώς μεταξύ της Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας εγνώσθη ότι από τινων μηνών, αι τρεις αύται δυνάμεις διεξήγαγον συνεννοήσεις διά να μεταβάλουν το αντικομμουνιστικόν σύμφωνον εις στρατιωτικήν συμμαχίαν.

ΜΕΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ: Ανευρέθη και εδημοσιεύθη χαμένο διήγημα του Πόε. […] ο συγγραφεύς έστειλε [το 1833] ένδεκα διηγήματα εις τον εκδοτικόν οίκον Κέιρυ και Λη της Φιλαδελφείας. Ο οίκος βρήκε τα διηγήματα τόσον «ανούσια», που δεν κατεδέχθη ούτε ν’ απαντήση ότι τα έλαβε. Ο νεαρός συγγραφεύς […] εζήτησε να του επιστραφούν τα διηγήματα. Του επέστρεψαν τα δέκα, χωρίς να σκοτισθούν και πολύ που ένα, όπως του ανήγγειλαν, απλούστατα εχάθη – το διήγημα του κ. Ντε Ρέρουμ Νατούρα. […] Οι κόποι του [πολυεκατομμυριούχου Ριχάρδου Γκίμπελ] ημείφθησαν. Ευρέθη πράγματι το διήγημα του κ. Ντε Ρέρουμ Νατούρα, του περίεργου συγγραφέως με τα πράσινα ματογυάλια, φέρον τον τίτλον «Τα Ματογυάλια». […] Ουδεμία αμφιβολία χωρεί ότι το διήγημα είναι γνήσιον του Πόε [φωτ.].