ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Κύριοι, εν μετά δοτικής»

Κύριε διευθυντά
Κάθε μορφωμένος Ελληνας φρίττει με την καταστροφή που επέφεραν στην γλώσσα οι κακόβουλοι αγράμματοι δολιοφθορείς. Μία ακόμη παρατήρηση μετά τα εύστοχα σχόλια των κυρίων Μέγκα και φίλου Γεωργίου Τόλη («Κ» 3 και 10/12/16). Τα λαϊκότατα Κάλαντα, αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραδόσεως, είναι γραμμένα στην δοτική. «Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων…» κ.ο.κ. «Εν μετά δοτικής!» μάς φώναζε ο γυμνασιάρχης, διακόπτοντας το «Πάτερ ημών» της πρωινής προσευχής.

Τηλεμαχος Μαρατος