ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Κύριε διευθυντά
Αναφέρομαι στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που αφορά στις ριζικές μεταρρυθμίσεις και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 42, §1 ο ΠτΔ επικυρώνει, εκδίδει και δημοσιεύει τους υπό της Βουλής ψηφισθέντας νόμους εντός μηνός από της επιψηφίσεως αυτών.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αντισυνταγματικότητα ο ΠτΔ του ψηφισθέντος υπό της Βουλής νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 42 §3 του Συντάγματος, αναπέμπει αυτόν εις την Βουλή. Εάν επιψηφισθεί και πάλι από την Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 76 §2 τότε ο ΠτΔ εκδίδει και δημοσιεύει τον νόμο αυτόν υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από της δευτέρας επιψηφίσεως αυτού.

ΙV. Ο προβληματισμός μου για την κυρία ΠτΔ είναι ο εξής: Εάν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω διαδικασίες και υπογραφεί από την ΠτΔ όπως εψηφίσθη ο νόμος την πρώτη φορά και ακολούθως γίνουν προσφυγές στο ΣτΕ και δικαιωθούν από αυτό οι προσφεύγοντες, για την ΠτΔ λαμβάνει άλλη τροπή και δεν επιθυμώ να επεκταθώ.
Αυτό μόνον, λόγω του ότι εμπλέκονται ΠτΔ, κυβέρνηση, Βουλή, ΣτΕ και δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.

V. Σε περίπτωση όπου η ΠτΔ εξαντλήσει τις υπό του Συντάγματος αρμοδιότητές της και το ΣτΕ θεωρήσει αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις, όπως θέλω να πιστεύω, θα είχαν επισημανθεί και από την ΠτΔ, με την αναπομπή του στη Βουλή το θέμα περιορίζεται μεταξύ κυβέρνησης (υπ. Παιδείας) και ΣτΕ και είναι ζήτημα του υπ. Παιδείας πώς θα το αντιμετωπίσει.

VI. Τέλος, σκεφθείτε εάν η ΠτΔ έλθει σε αντίθεση με το ΣτΕ στο οποίο υπήρξε πρόεδρος! Πιστεύω ότι το ανώτερο αξίωμα της ΠτΔ δεν μεταβάλλει τις συνταγματικές της πεποιθήσεις, που παραμένουν αναλλοίωτες και μετά το ανώτατο αξίωμα που έλαβε από την πολιτεία.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομ. καθηγ. Ε.Μ. Πολυτεχνείου