ΒΟΥΛΗ

Προσλήψεις προσωπικού στη Βουλή

Προσλήψεις προσωπικού στη Βουλή

Οι εξελίξεις, σε ό,τι αφορά το προσωπικό του Κοινoβουλίου, που έχουν δρομολογηθεί και προγραμματίζονται για το αμέσως προσεχές διάστημα, έρχονται να επιβεβαιώσουν όσα είχε προ καιρού αναφέρει ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης ότι θα προσληφθούν όσοι χρειάζονται προκειμένου η Βουλή να ανταποκριθεί στον αυξημένο ρόλο της στις σύγχρονες συνθήκες.

Ενδεικτικό των εξελίξεων αυτών είναι αφενός το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση κατά 200 άτομα, την τελευταία τριετία, σε επίπεδο επιστημονικών συνεργατών βουλευτών και ευρωβουλευτών, συμβασιούχων Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και μετακλητών κατά την τελευταία τριετία, και αφετέρου ότι με τον προωθούμενο προς άμεση έγκριση νέο Οργανισμό του Ιδρύματος της Βουλής προβλέπονται 55 οργανικές θέσεις αλλά και αγνώστου αριθμού έκτακτες προσλήψεις.

Ειδικότερα, με βάση τους νέους πίνακες προσωπικού της Βουλής υπηρετούν την 1/1/2019 598 επιστημονικοί συνεργάτες – έναντι 538 την 1 Ιανουαρίου 2016, 722 Ιδιωτικού Δικαίου – έναντι 604 προ τριετίας, και 145 μετακλητοί – έναντι 123 στις αρχές του 2016. Μειώσεις υπάρχουν μόνο κατά τέσσερις στους ειδικούς φρουρούς και κατά 11 στους μονίμους (68 και 568 υπάλληλοι αντιστοίχως σήμερα).

Την ίδια στιγμή, στο σχέδιο του νέου Οργανισμού για το Ιδρυμα, όπου σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία υπηρετούν σήμερα σχεδόν 25 υπάλληλοι, οι περισσότεροι σύμφωνα με πληροφορίες αποσπασμένοι από τη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Συνιστώνται πενήντα πέντε (οργανικές) θέσεις προσωπικού. Το απασχολούμενο προσωπικό στο Ιδρυμα προσλαμβάνεται και απολύεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το προσωπικό συνδέεται με το Ιδρυμα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και κατέχει θέση οργανική». Παράλληλα υπάρχει και η ακόλουθη πρόβλεψη:

«Εκτακτο προσωπικό είναι εκείνο που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, επιτρεπoμένης της παράτασης ή της ανανέωσής τους, καθώς και με σύμβαση έργου, για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών». Επίσης: «Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύματος σε ανθρώπινο δυναμικό δύναται να αποσπάται σε αυτό για χρονική διάρκεια έως τριών μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μία φορά και για πλήρη ή μερική απασχόληση, προσωπικό της Βουλής, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αυξημένων εξουσιών Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα που στην πλειοψηφία τους είναι επιλογής του Προέδρου της Βουλής: Ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος – που διορίζεται από τον Πρόεδρο, ο γ.γ. της Βουλής – επιλογής του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής – που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου «μετά από γνώμη της Ε.Ε., ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών του Ιδρύματος και δύο μέλη – που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου.