ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Περισσότερα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Μικρή αύξηση κατέγραψαν τα κονδύλια που δόθηκαν για την Ερευνα και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το 2011 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν συνολικά 1.391,2 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,67% του ΑΕΠ. Το 2012 το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα 1.337,6 εκατ. ευρώ (προκαταρκτικά στοιχεία), ποσό που αντιστοιχεί στο 0,69% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι με βάση τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία, το 2007 οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 0,60% του ΑΕΠ.

Ο δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη επί του ΑΕΠ σε μια χώρα είναι η «Ενταση Ερευνας και Ανάπτυξης» και εντάσσεται στους βασικούς δείκτες που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στόχος της Ε.Ε. είναι η επίτευξη έντασης για έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ ώς το 2020.

Με βάση τον δείκτη έντασης για έρευνα και ανάπτυξη, η Ελλάδα ήταν το 2011 24η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. και ανέβηκε μία θέση (23η) το 2012. Ως προς τις συνολικές δαπάνες που διατέθηκαν στη χώρα μας, αυτή ήταν στη 16η θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. «27» το 2011 και παρέμεινε στη θέση αυτή και το 2012. Τον υψηλότερο δείκτη έντασης για έρευνα και ανάπτυξη κατέγραψε το 2011 η Φινλανδία με ποσοστό δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη 3,78% επί του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το ΕΚΤ, κύρια πηγή χρηματοδότησης των σχετικών δραστηριοτήτων το 2011 ήταν το κράτος (Τακτικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ) με ποσοστό 49,2% (685,0 εκατ. ευρώ). Η ιδιωτική χρηματοδότηση (επιχειρήσεις) συνεισέφερε με 32,7% (455,5 εκατ. ευρώ), ενώ 11,9% (165,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων σε προγράμματα/έργα έρευνας και ανάπτυξης, που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το υπόλοιπο 6,2% (85,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες εθνικές πηγές (π.χ. ίδια έσοδα των ΑΕΙ) και άλλες πηγές του εξωτερικού (ξένες επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.). Το 2011, το συνολικό προσωπικό που απασχολήθηκε στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα (ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό υποστήριξης) ήταν 70.229 άτομα.