ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχέδιο αναγνώρισης 7ετούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Σχέδιο αναγνώρισης 7ετούς προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και επτά έτη, σε συναφές αντικείμενο, προωθεί για θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα είναι έτοιμο προς υπογραφή από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Χριστόφορο Βερναρδάκη και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδος, ενδεχομένως και σήμερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν αφορά αναγνώριση συντάξιμων ετών ή μισθολογικά προνόμια, ωστόσο συνεπάγεται επιπρόσθετα μόρια για τους υποψηφίους προς κάλυψη επιτελικών θέσεων στο Δημόσιο μέσω του Εθνικού Μητρώου Στελεχών. Ειδικότερα, στο άρθρο 98 του πρόσφατου νόμου που ψηφίστηκε για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο προβλέπεται ότι «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από τον διορισμό, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών».

Η μοριοδότηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοριοδότηση θα είναι ανάλογη της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η όλη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2016.

Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας έως και επτά έτη θα είναι η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ της θέσης στον ιδιωτικό και της υπό κάλυψη θέσης στον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια, κ.λπ. Συγκεκριμένες οδηγίες αναμένεται να περιέχονται στο επικείμενο Π.Δ., ενώ μεταξύ των δικαιολογητικών που θα απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα είναι ένσημα ή άλλη βεβαίωση ασφάλισης σε ασφαλιστικά ταμεία, και εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία θα απαιτείται η ύπαρξη δελτίου παροχής υπηρεσιών, απόδειξη συνάφειας αντικειμένου από τη δήλωση στα ανάλογα επιμελητήρια, αλλά και βεβαίωση μισθολογικών καταστάσεων από την οποία να προκύπτει η θέση που κατείχε ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα.