ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμό για τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αποτροπιασμό για τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία του Ρώσου πρεσβευτή Αντρέι Καρλόφ στην Άγκυρα εκφράζει με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο και καταδικάζει την «ανίερον και απάνθρωπον ταύτην πράξην εναντίον της ζωής ενός καλού ανθρώπου και αξίου διπλωμάτου, ο οποίος εργάζετο μόνον δια την ειρήνην».

Επίσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο συλλυπείται την οικογένεια και τους συνεργάτες του Αντρέι Καρλόφ, καθώς και την εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία της Ρωσίας και τον ρωσικό λαό και εύχεται το νέο έτος να εκλείψουν κάθε είδους τρομοκρατικές ενέργειες και να ειρηνεύσει ο κόσμος, «δια την συναδέλφωσιν και την δημιουργικήν συνεργαασίαν ανθρώπων και λαών και δια την ευημερίαν ολοκλήρου της ανθρωπότητας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

«Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μετά βαθείας λύπης ἐπληροφορήθη τήν διά τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως δολοφονίαν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἀειμνήστου Ἀνδρέου Karlov, μετά τοῦ ὁποίου ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἶχε λίαν ἀγαθάς σχέσεις.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τόν ἀποτροπιασμόν του, καταδικάζει τήν ἀνίερον καί ἀπάνθρωπον ταύτην πρᾶξιν ἐναντίον τῆς ζωῆς ἑνός καλοῦ ἀνθρώπου καί ἀξίου διπλωμάτου, ὁ ὁποῖος εἰργάζετο μόνον διά τήν εἰρήνην, καί συλλυπεῖται τούς οἰκείους του, τούς συνεργάτας καί συναδέλφους του, τήν ἐκκλησιαστικήν καί πολιτικήν ἡγεσίαν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ὁλόκληρον τόν εὐσεβῆ Ρωσσικόν Λαόν διά τήν μεγάλην ταύτην ἀπώλειαν, εὔχεται δέ ὅπως κατά τό νέον ἔτος ἐκλείψουν αἱ παντός εἴδους τρομοκρατικαί ἐνέργειαι καί εἰρηνεύσῃ ὁ κόσμος, διά τήν συναδέλφωσιν καί τήν δημιουργικήν συνεργασίαν ἀνθρώπων καί λαῶν καί διά τήν εὐημερίαν ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ἀνδρέου! Εἴθε νά τόν ἀναπαύσῃ ὁ Θεός ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων!».